Kraft

 
 
Min Side

Måleravlesning SMS

Ny kunde

Avlesningstidspunkt

Bestille byggestrøm

Abonnementsendring

e-Faktura

Avlesning
31. desember 2016
 
 
 
 
§ 3-3.Avlesning av målepunkt

Nettselskap har ansvar for at energiforbruk/energiflyt i målepunkt blir målt og avlest.

Alle målepunkter skal avleses minimum én gang i kalenderåret.

Målepunkt tilhørende forbruker med forventet årlig strømforbruk høyere enn 8 000 kWh, skal avleses hver tredje, hver andre eller hver måned (periodisk avlesning).
Periodene mellom avlesningene skal være tilnærmet like. Det skal foretas avlesning ved årsskifte.

Nettselskapet skal registrere alle mottatte måleravlesninger fra sluttbrukeren, med mindre sluttbrukeren sender inn urimelig mange avlesninger.

Målepunkt skal avleses ved leveringsstart, opphør av kraftleveranse og ved skifte av måler.

Kraftleverandør har rett til å sende målerstand til nettselskapet ved leverandørskifte, anleggsovertagelse og oppstart.
Ved leverandørskifte skal nettselskapet akseptere målerstand som er innhentet 20 til seks virkedager før dato for leverandørskifte for anlegg som er manuelt avlest.
Nettselskapet skal senest innen tre virkedager etter mottatt målerstand ha kvalitetssikret denne.
Målerstand stipuleres av nettselskapet på dato for leverandørskifte og anses som korrekt målerstand.

All innmating skal ha timemåling. Målepunkt med forventet årlig uttak større enn 100 000 kWh skal ha timemåling.

 
Kontakt

Ring oss på 32 74 50 10 eller skriv til oss post@uvdalkraft.no
 

VAKTTELEFON : 32 74 50 00